VELKOMMENVelkommen.html
BAKGRUNN
AKTUELTaktuelt.html
STYRETstyret.html
BYGGEPROS.byggeprosess.html
KONTAKTkontakt.html
LINKERlinker.html

Bakgrunn 

Foreningen ble startet i 1981 og skulle i utgangspunktet jobbe både for MC og biler, men da de engasjerte stort sett utelukkende kom fra mc-miljøet, ble arbeidet konsentrert om choppere. Man fikk istand en dialog med myndighetene som resulterte i prøveordninger for godkjenning av choppere. Disse fikk innført kode 621 i vognkortet. Samtidig fikk man dispensasjon fra problemstillingen om en motorsykkel var ombygd eller oppbygd. Ved større endringer av kjøretøyet, slik som rammebytte hvor ramma ikke er av original type, regnes dette som oppbygging hvor man oppretter en ny identitet på kjøretøyet og man må betale full avgift for ny motorsykkel. Ved ombygging beholdes gammel identitet og ingen avgifter betales. Grenseoppgangen her kan være uklar, og ved slike større endringer ønsker Toll - og Avgiftsdirektoratet at man skal betale full avgift. I grove trekk har choppersaken blitt stående her i flere år. Vegdirektoratet er positive mht. å bygge choppere og man er i store trekk enige om et regelverk for dette.


Samlet står man sterkere, og ved at man i slutten av nitti-årene fikk med seg H-DOCN , Kripos og spesielt NMCU i en samarbeidsgruppe håper man nå på et gjennombrudd i saken.


I 2000 dukket imidlertid den såkalte "ramme-saken" opp og tok all oppmerksomhet. Norske motororganisasjoner gikk til samlet kamp mot denne omdiskuterte forskriftsendringen, som sa at ny engangsavgift skulle betales ved nødvendig rammebytte og at TAD alene skulle være godkjenningsinstans i ombyggingssaker. Motororganisasjonene vant fram og forskriften ble trukket tilbake i august 2001. Samtidig ble ansvaret for godkjenning av ombygde motorsykler, også det avgiftsmessige, ført tilbake til Vegdirektoratet. Dette har skapt grunnlag for et nytt initiativ i arbeidet med å få på plass et klarere regelverk for ombygging av motorsykler. Toll- og avgiftsdirektoratets rundskriv om dette kan du lese her.


5. januar 2002 besluttet NMCU og NFSOK å forsterke dette samarbeidet, og for å frigjøre egne ressurser gikk noen fra NFSOK inn som Teknisk Komité i NMCU. Se egen pressemelding hos NMCU om dette. I tillegg er det opprettet et landsdekkende Teknisk Nettverk, der tidligere NFSOK-medarbeidere både vil bidra med faglige innspill til komitéen og svare på spørsmål fra motorsyklistene.


Arbeidet ses på som et prosjekt for å få til endelige regler, krav og forskrifter for om- og oppbygging av motorsykler. Deretter vil man kontinuerlig følge opp eventuelle endringer som vil komme, eller som man mener må iverksettes. Hos Vegdirektoratet arbeides det med å få til kompetansesentra som på et godt faglig nivå vil kunne ta seg av visning og evt. rådgivning av spesielle og ombygde kjøretøy. NFSOK som administrativ organisasjon er derfor inntil videre hvilende. Det vil både på denne siden og på NMCU sine hjemmesider legges ut status og informasjon om det videre arbeidet.


Det videre arbeidet kan deles i tre grupper: grenseoppgang for hva som er avgiftsfri ombygging, krav vedrørende oppbygging, og et teknisk regelverk for godkjenning av begge kategorier motorsykler.