Teknisk forskrift for godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy er vedtatt.

 

 

 

10. oktober 2013 går inn som en gledens dag for kjøretøyhobbyen og en milepel i norsk kjøretøyhistorie. På denne dag ble forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy vedtatt. Forskriften gir privatpersoner adgang til å kunne bygge sitt eget kjøretøy for eget bruk etter et spesifikt regelverk. Det er satt et tak på 100 biler og 130 motorsykler som kan søkes bygd pr. år. Av disse 100/130 kan 50 %, respektive 50 biler og 65 motorsykler, være byggesett. Forskriften kommer etter at Vegdirektoratet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet har utredet muligheten for en godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøyer. Forslag til forskrift var på høring høsten 2012 med høringsfrist 1. februar 2013. Prosessen har vært lang, og det har blitt lagt ned en formidabel jobb både av byggemiljøet gjennom Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøyer (NFSOK), AMCAR, NMCU og av Statens vegvesen og deres Spesialistgruppe for ombygde, oppbygde og reparerte kjøretøyer (SFOOR). All honnør til alle parter som har deltatt i arbeidet med å komme i mål med forskriften. Selv om forskriften er vedtatt er det fortsatt en del arbeid igjen før man er helt i mål. Det jobbes fra VD’s side med en kontrollveiledning, og fra AMCAR/NFSOK side med en amatørbyggehåndbok samt utstyr for testing og måling. I tillegg har man en jobb å gjøre i relasjon til det avgiftsmessige spørsmålet. I dag vil et amatørbygget kjøretøy falle inn under samme avgiftskategori som nye kjøretøy. AMCAR/NFSOK har i lengre tid jobbet opp mot stortinget for å få egne avgiftsklasser for de amatørbygde kjøretøyene. Vi jobber på, krysser fingrene og håper at et nytt Storting vil se verdien av en slik ordning og er med på å sette en lav, fornuftig og forutsigbar engangsavgift på disse kjøretøyene. Forskriften trer i kraft 1. januar 2014. Den gjelder ikke for byggeprosjekter som er påbegynt før denne datoen.Forskriften finner du her


Pressemelding fra SD::

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Horinger/Offentlige+h%C3%B8ringer.71208.cms

 

Vegdirektoratet kaller inn til bransjemøte/høringskonferanse angående høring på teknisk forskrift om amatørbygde kjøretøy.

 

Tid: 25. oktober 2012 kl. 09.30 – 11.00.

Sted: Statens vegvesen Vegdirektoratet,

Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, 0667 OSLO

Påmelding til: unni.eik@vegvesen.no

 

Høringen er klar ca 15. oktober og kan hentes ut på:

 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Horinger/Offentlige+h%C3%B8ringer.71208.cms

 

På møtet vil Statens vegvesen, vegdirektoratet presentere forslaget til forskrift, hvordan en ser for seg godkjenningsregimet, kontrollveiledning og videre orientere om den prosessen som har vært og samarbeidet mellom NFSOK/AMCAR/NMCU og Statens vegvesen. AMCAR/NFSOK skal også presentere hva AMCAR/NFSOK ser for seg som sin rolle i dette og hva AMCAR/NFSOK kan bidra med i søke/byggeprosessen.


Norske Amatørbyggeregler tar form


Da er det gitt klarsignal fra SD til VD angående amatørbygging!
Se:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/2012/gront-lys-for-etablering-av-godkjennings.html?id=682808


TV2:

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/klart-for-cruising-med-hjemmebygde-biler-3782979.html


Onsdag 16. og torsdag 17. november møttes representanter for Statens vegevesen, SFOOR, NFSOK og AMCAR til samtaler om utkast til regelverk for amatørbygging av kjøretøy i Norge. Møtet fant sted i Statens vegvesens lokaler på Bryn i Oslo


Amatørbyggesaken går tilbake til 1981 da forening for spesielle og ombygde kjøretøy (NFSOK) ble stiftet. Foreningen har siden da vært delaktig i jobben for at det skal være lov til å amatørbygge et kjøretøy i Norge. NFSOK ble høsten 2009 restiftet da NMCU og AMCAR gikk inn i foreningen og tok en mer aktiv rolle. Fra da av og utover har det vært arbeidet godt av alle tre organisasjonene, og dette førte til at man i mai 2011 hadde et første møte med Statens vegvesen omkring utarbeidelsen av det som kunne bli en ordning for amatørbygging av kjøretøy i Norge. Etter møtet mellom de impliserte parter nå i november er man kommet enda ett skritt lengre. Statens vegvesen har gjort sin faglige utredning og konkludert med at man kan ha et slikt amatørbygge regelverk i Norge, under gitte forutsetninger, og vil innstille på dette ovenfor Samferdselsdepartementet. Sammen med innstillingen vil det ligge ved et utkast til regelverk, som altså de involverte partene har jobbet med i lengre tid. De to møtedagene i november avslørte en nesten historisk enighet mellom det ansvarlige byggemiljøet på den ene siden og den nasjonale faginstansen (SFOOR) i Statens vegvesen og jurister og saksbehandlere i Vegdirektoratet (VD) på den annen side. I to dager diskuterte et panel på 10 personer seg nøye gjennom forslag til innholdet i forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygd kjøretøy. Og som nevnt – enigheten om innholdet var stor.


Hvordan forslaget til regelverk blir seende ut må vi vente en stund til med før vi kan si i detalj. Det samme gjelder avgiftsleddet relatert til å amatørbygge sitt eget kjøretøy. VD har varslet Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) om arbeidet i saken, mens NFSOK skal ha møte senere i vinter med TAD med bakgrunn i hva partene diskuterte seg i mellom i november.


I korte trekk vil vi her, av hensyn til et forventningsfullt byggepublikum, gjengi noe av det som vil legge føringer for amatørbygging av kjøretøy i Norge. Det blir snakk om en 1. gangs godkjenning av et kjøretøy, som om kjøretøyet er helt nytt. Et amatørbygget kjøretøy vil altså bli ansett som et nytt kjøretøy uavhengig om det er satt sammen av nye deler, brukte deler eller en kombinasjon av nye og brukte deler. Det betyr et helt nytt regelsett for amatørbygde kjøretøy, forankret i den nasjonale Kjøretøyforskriften. En amatørbyggeregel kan dog ikke komme til anvendelse på kjøretøy som er produsert i serie. Den kan heller ikke komme til anvendelse på et kjøretøy som allerede er registrert. Det vil bli stilt strenge krav til at det ikke skal foregå noen form for hel eller delvis produksjon av kjøretøy. Derfor blir det en streng søkeprosess og oppfølging av byggeprosessen, samt begrensninger i forhold til søker, antall søknader og antall registrerte kjøretøy.


Et amatørbygget kjøretøy skal i hovedsak være søkt, konstruert og bygget av en enkeltperson, eller av en annen på vegne av enkeltperson. Kjøretøyet og deler skal fremvises før og under bygging og registreres på enkeltperson for eget bruk. Kjøretøyet tillates ikke brukt i næringsøyemed eller løyvepliktig transport m.m..


Ordningen vil bli kvotestyrt. Det vil si at det vil bli satt et maksimum tak for hvor mange amatørbygde kjøretøyer som tillates registrert i løpet av et år. Først og fremst er dette av hensyn til de lempeligere godkjenningskrav som må settes til et amatørbygd kjøretøyet kontra et serieprodusert, nytt kjøretøy.


Kjøretøy som leveres helt eller delvis som byggesett fra fabrikant eller underleverandør, som replikas eller kit cars, vil kunne bli omfattet av ordningen. Men da med en ytterligere kvotebegrensning innenfor allerede oppsatt kvote for maks antall tillatt registrerte amatørbygde kjøretøy i løpet av et år.


NFSOK’s rolle til en fremtidig amatørbyggeregel vil bli som veileder, rådgiver og konsulent. NFSOK ser for seg, med bakgrunn i det endelige regelverket, å lage Amatørbyggehåndboken, hjelpe byggere med søkeprosessen, tilby tester som støy-, avgass- og bremsetester og tilby veiledning under veis. Den endelige rollen i forhold til godkjenningsmyndighet, som er Statens vegvesen, er ennå ikke bestemt i forhold til om NFSOK kan bistå med kontroller og oppfølging under byggeprosess, kontroller av deler, og opphavskontroll etc. Man ser for seg at man i løpet av en byggeprosess må innom Statens vegvesen 3 ganger for byggekontroll, i tillegg til at byggesøknaden skal være godkjent av Statens vegvesen før man kan sette i gang. NFSOK skal, sammen med Vegdirektoratet, være med og evaluere ordningen under veis.


Det er viktig å merke seg at dersom amatørbyggeregelen blir en realitet må ingen gå i gang å bygge et kjøretøy, for så å søke om byggetillatelse i etterkant. Søknad om byggetillatelse skal være innvilget før man kan sette i gang byggeprosessen. Dette av hensyn til det man ser for seg av kontroll og inspeksjon av komponenter, opprinnelse, merking av identitetsbærende komponenter, opphavskontroller etc.


Arbeidet med amatørbyggereglene fortsetter både fra Statens vegevesens side og fra NFSOK’s side. Nå skal referat og rapporter inn til Samferdselsdepartementet. Så skal Vegdirektoratet og NFSOK fortsette å kverne på utkast til regelverk. Vegdirektoratet planlegger en bransjehøring før et eventuelt forslag på regelverk sendes ut på høring. AMCAR, NMCU, NFSOK med flere vil garantert legge høringen ut på sine nettsider når den tid kommer. Selv om mye er avklart for et amatørbyggeregelverk i Norge, er det fortsatt mye som gjenstår. Det positive er den enigheten som eksisterer mellom den tekniske forvaltning og brukerinteressen her. En slik enighet skal etableres med Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdepartementet før man er i mål. For at et amatørbyggeregelverk skal kunne virke i sin bokstavelige betydning, for amatører, må avgiftsnivået være i takt med det tekniske regelverket - overkommelig for amatører. Det ligger en del føringer slik det er i dag at godkjenningsprosess og teknisk testing vil påføre byggeren ekstra økonomiske utgifter. For et kjøretøy bygget av en privatperson, av brukte deler, for personlig registrering og bruk – er det en grense for hvor mye amatørbyggeavgifter man kan pålegges før hele ordningen blir ”uaktuell” for amatører. Men vi er ved godt mot. NFSOK og de impliserte parter jobber videre med saken.


110.000 underskrifter mot EU-kontroll for MC


Fredag 14. oktober troppet representanter for FEMA opp hos EU-kommisjonen og overleverte 110.000 protestunderskrifter mot et mulig EU-direktiv som vil gjøre periodisk kontroll for motorsykler obligatorisk i alle land i EØS-området.

Les mer om saken her:

http://nmcu.org/110-000-underskrifter-mot-eu-kontroll-mc


Nye regler vil øke skapergleden


Her finner du et intervju med Rune Wiig som kommer i MC-Bladet nr. 3-2011. MC-bladet_Rune Wiig.pdf


På vei mot et amatørbyggeregelverk i Norge


Fredag 6. mai var NMCU, AMCAR og NFSOK i møte med Vegdirektoratet for å diskutere muligheten for en egen ordning for amatørbygging av kjøretøy i Norge. Bakgrunnen for møtet er den politiske prosessen NMCU og AMCAR har drevet, etter revitaliseringen av NFSOK i 2009, for å få til en slik ordning i Norge. Arbeidet har resultert i at alle partier på Stortinget støtter at man kan ha en slik ordning i Norge, på lik linje med land som Sverige og England. Derfor gav Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i juni i 2010 marsjordre til Samferdselsdepartementet for å starte en utredning med sikte på å skape en slik amatørbyggeordning i Norge. Departementet på sin side gikk videre til Vegdirektoratet med saken. Og i mai 2011 møttes altså de impliserte parter for å sette fart på utredningen.


Det er mye arbeid som gjenstår ennå, og det vil ta tid før det faktiske amatørbygge regelverket kan fremlegges for godkjenning. Men partene i møtet hos Vegdirektoratet var alle enige om at vi er på vei mot et amatørbyggeregelverk i Norge.


Alle partene hadde en relativt lik definisjon på hva et amatørbygget kjøretøy er og skal være. Og alle kunne enes om at dersom de svenske og engelske regelverkene av EU var ansett som gode nok til å ivareta trafikksikkerhet og miljø, så skal et liknende regelverk være godt nok for Norge også. Det vil også være taktisk klokt å legge et norsk regelverk så nært opp til de nevnte lands regelverk som praktisk mulig, med tanke på at både Sverige og England har fått sine amatørbyggeregelverk godkjent under artikkel 24 i de nye europeiske kjøretøyforskrifter 2007/46, som skal innføres i Norge i nær fremtid.


Så veldig mye teknisk ble det ikke diskutert. Det overlates til arbeidsgruppen i Vegdirektoratet hvor NFSOK, SFOOR og Vegdirektoratet er representert. Møte var mer opptatt av den generelle filosofien og retningslinjer i relasjon til både egne kjøretøyforskrifter og kommende direktiver fra EU.


Av prinsipielle saker som ble diskutert var hvor vidt ordningen kommer til å inneholde en personlig og total antallsbegrensning på registrerte objekter i løpet av ett år. Dernest bruksbegrensninger i form av kun privat bruk og eventuelt leilighetsvis, slik man ser i Sverige og lik de bruksbegrensninger vi i dag har på motorhistoriske og spesielle kjøretøy i Norge.


Partene skiltes med konkrete gjøremål før neste møte. NMCU og AMCAR skal hver på sin side komme med innspill på minimumskrav til tekniske forskrifter et amatørbygd kjøretøy må oppfylle. Disse innspillene leveres NFSOK. Så vil dette bli tatt med inn i arbeidsgruppen der NFSOK blir det organ som representerer byggerne i prosessen. AMCAR og NMCU varslet at de som organisasjoner anså sin del av arbeidet som avsluttet. De pekte på at NFSOK er det organ man ønsker skal forvalte et slikt amatørbyggeregelverk fra brukernes side. Vegdirektoratet tok organisasjonenes ønske til etterretning og varsler at NFSOK heretter vil være det organet de vil forholde seg til i arbeidet for et amatørbyggeregelverk i Norge.


AMCAR og NMCU anser at den videre utviklingen er i de beste hender hos NFSOK, og ber alle miljøer som har noe på hjertet i amatørbyggesaken henvende seg til NFSOK.Transportkomiteen ønsker nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy!

  

Stortingets Transportkomité behandlet tirsdag 01.06.10 et representantforslag fra Fremskrittspartiet om innføring av nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy. Transportkomiteens behandling av forslaget, fremmet av representanter fra Fremskrittspartiet, er i tråd med samferdselsministerens innstilling fra april i år, der hun offentliggjorde ønsket om å opprette arbeidsgruppe som skal jobbe med saken. Transportkomiteen ber i sin innstilling Regjeringen å legge frem forslag til ordning for registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy i forbindelse med statsbudsjettet for 2011. Arbeidsgruppen vil, som tidligere nevnt, inkludere representanter fra både NMCU og AMCAR.

 

Transportkomiteens innstilling lyder slik:

"Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 legge frem forslag til ordning for registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy, både MC og bil, etter modell av tilsvarende ordning i Sverige".

 

Vi kan derfor slå fast at de politiske partiene har holdt det de lovte under valgmøtet på Tyrigrava i fjor høst.

 

Du kan du lese referatet fra Transportkomiteens behandling av saken her: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2009-2010/inns-200910-277/

 

Mer om saken på NMCU sin hjemmeside:

http://nmcu.org/nsker-nasjonal-godkjenningsordning-amat-rbygg

 

På H-DOCN sin hjemmeside: www.h-docn.noSamferdselsministeren innfrir endelig vårt krav .... 

18, april 2010, , 21:12
Skrevet av Administrator

og skal sette ned en gruppe som skal utrede nærmere mulighetene for en ny nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy. Det er klart at både NMCU og AMCAR er blandt de som skal være med i denne arbeidsgruppa.
Som nevnt er det NMCU og ACCN/Amcar som tar seg av den poltiske delen av dette arbeidet. Etter gjentatte purringer har det endelig løsnet, og Samferdselsdepartementet har lagt ut en pressemelding om dette, som du kan lese her. Både NMCU og MC24 har lagt ut mer utførlige artikler rundt dette. Klikk her for link til NMCU og her til MC24. Vi kommer tilbake med mer info når vi får vite hvilke andre som skal være med i arbeidsgruppa, mandatet og ikke minst; tidsrammene for arbeidet.


15.01.10 NFSOK har kontaktet Samferdselsdepartementet via sine politiske rådgivere i NMCU og AMCAR. Vi håper på raske svar denne gangen slik at vi kan starte forhandlingene med Veidirektoratet om et nasjonalt regelverk for om & oppbygde kjøretøy så snart som mulig. 

H-DOCN støtter NFSOK

Norsk Forening for Spesielle og Ombygde kjøretøy (NFSOK) jobber nå intensivt med å få til et nasjonalt regelverk for oppbygging av kjøretøy i Norge.  Den 29. august i år inviterte NFSOK til møte i Trondheim for å rekonstituere organisasjonen og ruste den opp for den viktige oppgaven som ligger foran oss. Målet er at vi i Norge skal få til et rettferdig regelverk for om- og oppbygde kjøretøy. H-DOCN er en viktig støttespiller i arbeidet til NFSOK fremover.


I følge Morten Hansen i Norsk MotorCykkel Union (NMCU) er møtet i Trondheim å betrakte som historisk i motorhistorisk sammenheng. Aldri før har så mange personer med så sterk kompetanse innenfor motorsykkelbygging blitt samlet under et tak i Norge. Spenningen var derfor stor og forventningene høye i forkant av møtet. Representanter fra CBP, Custom Speed, Opheim Verksted, Lazy Boys, Riverside Custom og Car & Cycle Harstad sto for den profesjonelle kompetansen, mens utvalgte personer fra byggemiljøet representerte ”amatør byggeren”. Den organisatoriske delen av miljøet var representert ved NMCU, H-DOCN og selvfølgelig NFSOK. I tillegg stilte AMCAR med sterk teknisk kompetanse i forhold til bil, samt innen organisatoriske og juridiske spørsmål. Formålet med møtet var å samle spisskompetansen for ombygging og oppbygging av kjøretøy i et nytt og forent NFSOK. Hvordan skal det politiske arbeidet organiseres fremover? Hvordan skal vi løse de mange ubesvarte spørsmål angående hvilken retningslinje/rammer en organisasjon som NFSOK skal ha? Hvordan skal den være organisert både økonomisk og organisatorisk?


Med NMCU i spissen.

Morten Hansen fra NMCU ble valgt til møteleder og gjorde en solid innsats i den sammenheng. Møtet startet med en kort informasjon om arbeidet frem til nå. For de som ikke har fått med seg dette så har NFSOK i samarbeid med NMCU fått til en endring i kjøretøy-forskriften kapittel 7 ”ombygging av Motorsykler” fra og med 1/1 2007. Det er ikke til å stikke under en stol at den politiske slagkraften i dette samarbeidet er det NMCU som har stått for, med Morten Hansen i spissen. Morten fikk av den grunn stående applaus på møtet i Trondheim; noe som er velfortjent.

Videre ble organisasjonsformen til NFSOK diskutert. Resultatet ble at NFSOK nå fremstår som en organisasjon uten medlemmer, på lik linje med svenske SFRO (Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation).

Et av de viktige temaene som ble diskutert på møtet i Trondheim var hvordan den profesjonelle delen av byggemiljøet stiller seg til et ”amatør” regelverk på lik linje med den svenske varianten. De profesjonelle byggerne følte seg litt mellom barke og veden i denne sammenheng. Etter lange diskusjoner ble konklusjonen at det skal være rom for å registrere ”amatørbygd” motorsykkel bygd av profesjonelt firma for en kunde så fremt sykkelen ikke blir ”serieprodusert”. Det vil si at du som ”amatør” kan få hjelp av profesjonelle byggere til å lage drømmesykkelen og likevel få den godkjent som amatørbygg! De profesjonelle byggerne står for mye av deleleveransen til de som skal bygge opp eller bygge om sykler, og vil av den grunn fortsatt tjene på et enklere godkjenningsregime med NFSOK som forhåndsgodkjenningsorgan. 


Nasjonalt regelverk.

En av de viktigste problemstillingene som ble tatt opp i Trondheim var selve regelverket. Hvor skal vi sette streken i forhold til hva vi ønsker? Hva kan vi oppnå med tanke på dagens restriksjoner i forhold til miljøkrav? Det er soleklart at byggemiljøets ønsker i forhold til, for eksempel støykrav, er langt mer liberale en det veimyndighetene kan akseptere. En plass må grensen gå og vi kan ikke forvente å bli bønnhørt på alle våre ønsker. I Trondheim ble det etter hvert enighet om at støykrav bør følge teknisk alder på den delen som lager mest støy, nemlig motoren ;-)

NFSOK ønsker å få til et nasjonalt regelverk for ”amatørbygde” kjøretøy. Det vil si at kjøretøyet ikke kan eksporteres ut av landet, med mindre aktuelt land godkjenner kjøretøyet slik det er bygd. Videre er tanken at ved et eierskifte må ny eier godkjenne kjøretøyet i sitt navn dersom godkjenningen følger eier, og eier er ansvarlig for ombyggingen av kjøretøyet selv om eier ikke har utført dette selv.

For å få myndigheten med på at NFSOK skal håndheve selve forhåndsgodkjenningsprosessen blir vi nødt til å presentere et gjennomtenkt regelverk der kvalitet, miljø og kompetanse vil være svært viktige momenter. NFSOK må derfor vise at organisasjonen er tilliten verdt, og har et regime som består av personer med aktuell kunnskap og kompetanse på de områder som trengs. Disse personene må selvfølgelig ha nødvendig integritet for å håndheve et slikt mandat!

   

H-DOCN og AMCAR stiller opp.

De økonomiske rammene rundt driften av NFSOK, nå og i fremtiden, var selvfølgelig et tema i Trondheim. Det koster å drive en organisasjon som NFSOK. Når regelverket mm er på plass vil NFSOK drives på grunnlag av inntekter fra besiktigelse og forhåndsgodkjenning på lik linje med svenske SFRO. Men i starten trenger organisasjonen midler for å kunne klare de oppgavene som foreligger. Disse oppgavene innebærer å utarbeide et regelverk som tilfredsstiller krav både fra veimyndigheter og brukere, samt et politisk arbeid for å få et mandat fra veidirektoratet for forhåndsgodkjenning av alle typer oppbygde og ombygde kjøretøy. Under møtet i Trondheim kunne undertegnede gladelig meddele at H-DOCN støtter NFSOK med femti tusen kroner i året, så lenge behovet er til stedet! Klart et viktig bidrag til NFSOK i tiden fremover!

Videre ble NFSOK tildelt det såkalte ”byggerstipend”, pålydende femti tusen kroner det også, fra ACCN (American Car Club Norway). Styreformann i NFSOK Robert E. Frøyset reiste til ”Biker-hovedstaten” Trondheim for å motta stipendet under AMCAR sitt End of Season party som ble avholdt nå i oktober.

På vegna av styret i NFSOK ønsker undertegnede å takke disse bidragsyterne for sjenerøsiteten og ikke minst tilliten!

NFSOK er av den grunn, økonomisk sett, godt i gang med å dekke de påløpende kostnader organisasjonen har per i dag. På sikt vil merkostnader i form av utstyr og instrumenter komme i tillegg. Dette gjør at en form for eksterne inntektskilder nok høyest sannsynelig vil være nødvendig. Stilige T-skjorter og lignende effekter vil forhåpentligvis være på plass snarest mulig slik at nettopp du kan være med på å støtte opp om arbeidet til NFSOK!


Veien videre

En klar målsetning under møtet i Trondheim var at NFSOK skulle bli en fullverdig organisasjon med fungerende styre som kunne ta seg av de mange oppgaver NFSOK vil få i fremtiden. Når tiden var inne for å melde seg til dyst, ble det stille i lokalet. Det var tydelig at sakens omfang nå hadde gått opp for møtets deltagere. Etter ei stille stund var det åtte personer som meldte seg til tjeneste og fikk deltakernes velsignelse som nytt styre i NFSOK.

Samtlige personer som ble innkalt til møtet i Trondheim vil i fremtiden inngå i NFSOK sitt tekniske nettverk. Denne kompetansegruppen vil på sikt kunne utvides eller endres etter behov, noe som er viktig med tanke på kompetanse innefor de forskjellige kjøretøytypene NFSOK på sikt vil omfavne.

Hvem som er i NFSOK styret kan du se i forbindelse med pressemeldingen her i dette nummeret av News, med unntak av Sigbjørn Nielsen som av personlige årsaker har trekt seg fra sitt styreverv.

Styret i NFSOK har vært meget aktivt i perioden etter møtet i Trondheim. Under første styremøtet ble det bestemt at styret skal ha arbeidsmøter en gang i måneden så lenge det er behov for dette. Når dette leses har styret vært på ”studietur” til SFRO for å få et bedre innblikk i hvordan svenskene håndterer sine saker. Formaliteter og oppgaver som foretaksregistrering, opprettelse av konto, adresser og lignende er nå på plass.   

Videre arbeides det med å få til en dialog med veimyndighetene og der må NFSOK fortsatt støtte seg til NMCU for politisk kompetanse og slagkraft. Hvor store muligheter det er for NFSOK å få til en nasjonal godkjenningsordning for spesielle og ombygde kjøretøy er for tidlig å si. Det som er sikkert er at NFSOK har ikke tenkt å gi se med det første! Med solide organisasjoner som H-DOCN, NMCU og AMCAR i ryggen håper vi å ha enda mer gjennomslagskraft en noen gang tidligere! 


Informasjon om arbeidet til NFSOK vil du kunne finne på vår hjemmeside www.nfsok.no, og her i Harley-News i fremtiden.  

 
Aktuelt
VELKOMMENVelkommen.html
BAKGRUNNbakgrunn.html
AKTUELT
STYRETstyret.html
BYGGEPROS.byggeprosess.html
KONTAKTkontakt.html
LINKERlinker.html